اگه این زندگی باشه من از مردن هراسم نیست

یه حسی دارم این روزا شاید مُردم حواسم نیست

روزبه بمانی